Despre proiect

Titlul proiectului: Formarea – la timpul prezent pentru viitor

Durata proiectului: 24 luni

Obiectivul proiectului: Dezvoltarea şi formarea profesională continuă a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar implicaţi în procesul educativ din învăţământul universitar, care îşi propune îmbunătăţirea calităţii resursei umane prin furnizarea unor competenţe cheie necesare actului educaţional.

Obiective specifice:

  1. Îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională a personalului didactic şi auxiliar pentru ridicarea calităţii în educaţie.
  2. Dezvoltarea competenţelor dobândite în timpul parcurgerii studiilor pentru obţinerea de performanţe în cariera didactică pentru cadrele didactice aflate la începutul carierei.
  3. Îmbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice universitare de a utiliza metodele interactive accentuându-se predarea centrată pe student.
  4. Formarea de noi competenţe şi asigurarea de abilităţi care să crească şi să faciliteze şansele de adaptare rapidă a tuturor specialiştilor, indiferent pe ce nivel se situează în cariera didactică la exigențele și cerinţele învăţământului european.
  5. Implementarea unei formări profesionale continue de calitate pentru îmbunătăţirea calificării capitalului uman în vederea corelării cu cerinţele existente pe o piaţă a muncii moderne,flexibile şi inclusivă.
  6. Perfecţionarea personalului didactic şi auxiliar prin parcurgerea unor cursuri de perfecţionare/formare continuă organizate la locul de muncă pentru asimilarea elementelor de noutate din învăţământul universitar

Proiectul vizează formarea de noi competenţe şi crearea unor noi abilităţi în urma unor cursuri de formare, oferă și o oportunitate de îmbunătăţire a calificării profesionale şi posibilitatea dezvoltării carierei didactice prin lărgirea gamei şi orizontului de competenţe,toate ducând către optimizarea actului instructiv-educativ, vizând obţinerea de rezultate calitative deosebite din partea studenţilor, care sunt de fapt scopul central şi ideea de bază a proiectului. Astfel, din punctul de vedere al obiectivelor specifice Axei Prioritare 1, proiectul se încadrează în obiectivul specific: “Îmbunătăţirea calificărilor profesorilor, formatorilor şi a altor categorii de personal din educaţie şi formare, prin sprijinul acordat pentru formarea iniţială şi continuă a acestora”. Încadrarea în domeniul major de intervenţie 1.3. se realizează prin respectarea obiectivului specific: “Îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, formatorilor şi a altor categorii de personal din educaţie şi formare profesională, inclusiv dezvoltarea oportunităţilor de carieră”. De asemenea, proiectul contribuie la obiectivul general al POS DRU.