FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Investeşte în oameni !
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 1 ”Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului: „Formarea - la timpul prezent pentru viitor”
Contract nr.: POSDRU/19/1.3/G/26336
Beneficiar: Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș
CUI: 4322831
Adresa: Târgu Mureş, str. N. Iorga, nr. 1, cod poştal 544088
Telefon: (+40)265.262.275., Fax: (+40)265.262.275.
E-mail: cip [a rond] upm.ro

 

FORMULAR INDIVIDUAL DE ÎNREGISTRARE

Notă: Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş îşi asumă responsabilitatea, că datele prezentate vor fi utilizate, prelucrate şi administrate numai pentru obţinerea scopului prezentului contract şi vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

I. Informaţii personale:

Localitatea: Strada Nr. Scara: Ap.:
Judetul
SeriaNr.:


Masculin     Feminin
Română    Alta (specificaţi): 
sub 15 ani
15 – 24 ani
25 – 44 ani
45 – 54 ani
55 – 64 ani

Rural     Urban


II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituţii de învăţământ absolvite):

Instituţie de învăţământ superior
licenţă
master
doctorat
post-doctorat

Unitate de învăţământ terţiar non-universitar1

Şcoală post-liceală
Şcoală de maiştri

Unitate de învăţământ secundar

Învăţământ secundar superior

Ciclul superior al liceului2

Filiera teoretică
Filiera tehnologică
Filiera vocaţională

Învăţământ secundar inferior

Ciclul inferior al liceului3

Filiera teoretică
Filiera tehnologică
Filiera vocaţională

Anul de completare4

Filiera tehnologică - ruta progresivă

Şcoala de arte şi meserii5

Filiera tehnologică - ruta progresivă de calificare
Ciclul gimnazial6
Învăţământ primar7
Fără şcoală absolvită8

III. Statutul pe piaţa muncii:

Persoană activă9

Persoană ocupată10

salariat (angajat)11
întreprinzător privat (patron)12
lucrător pe cont propriu13
membru al unei societăţi agricole/cooperative14
lucrător familial în gospodăria proprie15
altă situaţie (de specificat)16

Şomeri17, din care:

şomeri înregistraţi, din care:
şomeri de lungă durată
şomeri neînregistraţi, inclusiv persoane în căutarea­ unui loc de muncă, din care:
şomeri de lungă durată
Persoană inactivă18, din care:
elevi19
studenţi20
persoane casnice21
întreţinuţi de alte persoane22
întreţinuţi de stat sau de alte organizaţii private23
alte situaţii (de specificat)24

IV. Apartenenţa la un grup vulnerabil:
Persoane de etnie roma
Persoane cu dizabilităţi
Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului
Familii care au mai mult de 2 (doi) copii
Familii monoparentale
Copii în situaţii de risc
Persoane care au părăsit timpuriu şcoala
Femei
Persoane aflate în detenţie
Persoane anterior aflate în detenţie
Delincvenţi juvenili
Persoane dependente de droguri
Persoane dependente de alcool
Persoane fără adăpost
Victime ale violenţei în familie
Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (HIV/SIDA, cancer etc.)
Imigranţi
Refugiaţi
Persoane care solicită azil
Persoane care trăiesc din venitul minim garantat
Persoane care locuiesc în comunităţi izolate
Victime ale traficului de persoane
Persoane afectate de boli ocupaţionale
Altele (de specificat)

 

Solicit prin prezenta ca datele mele sa fie transmise la Univ. "Petru Maior" din Târgu Mureş şi declar ca sunt de acord cu stocarea şi prelucrarea acestora în conformitate cu legile în vigoare:

DA NU

  CAPTCHA Image
[Alta imagine]